"Antaraykarm Nivaran" evam "Vedniyakarm Nivaran" Puja Aadharit Prshanpatra nu "Uttarpatra"

  1. Jinalay Pratishta Mahotsav from 20-05-2015 to 24-05-2015